Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • Aanvraag formulier financiële toekenning 1.1.0   Licentie: Algemene voorwaarden   Grootte: 196.49 KB
Algemene voorwaarden:
Gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden?

 

Reglement en voorwaarden Versie 1.0 / 2018

 

Reglement en voorwaarden stichting BYzonder / versie 1.0 2018

 

1. Algemeen Dit reglement en de voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het beleidsplan van de stichting en is door het bestuur tijdens de bestuursvergadering op 24 januari 2018 goedgekeurd. Specifiek verwijzen wij naar artikel ‘2.5 Reglement’ van het beleidsplan.

 

2. Doelgroep Refererend aan het beleidsplan zijn alle kinderen tot 18 jaar met een diagnose ASS beperking in Nederland, maar beperkt tot een straal van 25 kilometer rondom Hoek van Holland, de doelgroep van de stichting. De stichting zet zich in om zo veel mogelijk kinderen te helpen en heeft dus duidelijk geen focus op 1 speciaal kind. De stichting discrimineert niet en wil iedereen uit de doelgroep gelijk behandelen, mits aan de voorwaarden voldaan kan worden. Alle financiële bijdragen die de stichting ontvangt, zijn als volgt bedoeld:  voor kinderen en jongeren tot 18 jaar;

 voor een bepaald project, groep kinderen en/of activiteit;

 het kind waarvoor een aanvraag wordt gedaan dient woonachtig en inschreven te zijn in Nederland binnen een straal van 25 kilometer rondom Hoek van Holland;

 voor het kind waar een aanvraag voor wordt gedaan dient een actuele medische indicatie te zijn waaruit blijkt dat het desbetreffende kind ook de diagnose ASS heeft.

 

3. Wie kan een aanvraag indienen Alle ouders en/of verzorgers en/of voogden en/of andere wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 18 jaar kunnen een aanvraag indienen bij stichting voor een financiële vergoeding.

 

4. Hoe kan een aanvraag worden ingediend Een aanvraag kan worden ingediend via de website. Aanvragers zullen eerst het reglement en de voorwaarden moeten lezen en accepteren alvorens doorverwezen te worden naar het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier dient naar waarheid en volledig te worden ingevuld. Nadat het aanmeldformulier is getekend kan deze digitaal, voorzien van de juiste gevraagde documenten, gestuurd worden naar de stichting op het daarvoor bestemde email adres. De stichting zal de aanmelding daarna in behandeling nemen. De stichting zal per jaar maximaal 5 aanvragen toekennen gebaseerd op de voorwaarden. Het maximum van 5 is gelet op fondsen werving en liquiditeit een plafond. Zodra de stichting aan de 5 aanvragen heeft kunnen voldoen, kunnen er weer 5 aanvragen worden toegekend. Reglement en voorwaarden stichting BYzonder / versie 1.0 2018 Pagina 3

 

5. Wat wordt er vergoed? De stichting vergoed enkel en alleen de volgende financiële bijdragen voor één kind en het gezin (onder gezin wordt verstaan: maximaal 2 ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger en maximaal 1 ander kind uit het gezin; maximaal dus 4 personen):  vliegtickets (heen en terug);

 dolfijnentraining bij het CDTC te Curaçao;

 leef-/slaapaccommodatie gedurende de training van het CDTC;

 overige kosten worden niet vergoed en zijn niet voor rekening van de stichting.

 

6. Voorwaarden van de aanvraag De aanvraag moet onder andere en ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:  de aanvraag kan enkel en alleen schriftelijk en per email worden ingediend bij de stichting;

 het maximaal aantal aanschrijvingen dat gelijktijdig en paar jaar behandeld wordt is 5;

 de aanvraag dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld en ondertekend. Ook de gevraagde documenten dienen direct bij de aanvraag te zijn toegevoegd;

 de aanvraag dient bewijs te bevatten dat het kind waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd ook voldoet aan de voorwaarden;

 de aanvrager moet zelf minimaal EUR 1.500,- aan de stichting doneren. Dit bedrag kan onder andere door een aantal activiteiten zelf voor de stichting te organiseren. Zodoende ontstaat er draagvlak en betrokkenheid bij de stichting. Deze activiteiten zullen eerst met de stichting dienen te worden besproken en te worden goedgekeurd;

 de stichting verstrekt geen financiële bijdragen anders dan genoemd in artikel 5;

 de aanvrager(s) vrijwaren de stichting van alle aansprakelijkheid in de breedste zin van het woord middels het ondertekenen van de aanvraag;

 er dient schriftelijke toestemming te zijn van het CDTC te Curaçao. De stichting treedt in deze op als contactpersoon met het CDTC.

 

7. Procedure Algemeen Na ontvangst van de aanvraag stuurt de stichting binnen twee weken een ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging kan gepaard gaan met een verzoek om meer informatie. Zolang de aanvullende informatie niet is aangeleverd aan de stichting, ligt de procedure stil. Indien na 1 maand nog steeds geen aanvullende informatie is ontvangen van de aanvrager, zal de stichtingen de aanvraag niet in behandeling nemen en wordt aanvraag Reglement en voorwaarden stichting BYzonder / versie 1.0 2018 Pagina 4 automatisch als ingetrokken beschouwd. Hiermee is de aanvraag dan ook officieel beëindigd. De stichting zal hierover niet officieel berichten. Wel of geen toezegging van de aanvraag De stichting baseert op minimaal de onderstaande punten of een aanvraag word toegezegd of niet:  alle verstrekte informatie dient volledig, correct en niet misleidend te zijn;

 de stichting heeft het recht meer informatie in te winnen;

 de stichting beoordeelt de aanvraag op basis van volgorde van binnenkomst, alsmede de donatie van minimaal EUR 1.500,00 aan de stichting. Aan beide moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een toezegging. Alsdan geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De stichting zegt een financiële toezegging toe op basis van het hier bovenstaande, de voorwaarden, de verstrekte gegevens en een persoonlijk gesprek met de aanvrager;

 Deze toezegging wordt enkel en alleen gedaan indien vast komt te staan dat er voldoende financiële reserves c.q. middelen zijn, er beschikbare plekken zijn bij het CDTC, betaalbare accommodatie gevonden kan worden en vliegtickets te boeken zijn met een maximum van EUR 500,00 per ticket (met een maximum van 4 tickets / maximaal EUR 2.000,00 voor 4 tickets). Deze toezegging zal daarna vast worden geleged in een toezeggingsovereenkomst. De aanvrager kan een voorkeur opgeven voor accommodatie, touroperator, etc., maar de stichting beslist uiteindelijk in deze. Indien de aanvrager voor diverse redenen andersoortige wensen heeft t.a.v. vliegtickets en accommodatie, dan zal de stichting dit overwegen en indien de stichting dit toelaat en het verschil is bijgeschreven (ten opzichte van de originele overeengekomen tegemoetkoming) op het rekeningnummer van de stichting, dan zal de stichting de definitieve boekingen doen;

 als de overeenkomst door beide partijen getekend is en de stichting deze retour heeft ontvangen is er sprake van een toezegging;

 de toekenning van de toezegging vervalt automatisch indien de stichting binnen twee weken na verzending geen getekende overeenkomt retour heeft ontvangen van de aanvrager, geldig vanaf de datum waarop de toekenningsbrief is getekend;

 De stichting bepaalt zelf welke aanvrager een toezegging ontvangt of niet.

Reglement en voorwaarden stichting BYzonder / versie 1.0 2018 Pagina 5 Uitzonderingen op de toezegging De stichting behoudt zich het recht voor om uitzonderingen te maken op de in artikel 5 en artikel 7 genoemde punten die in aanmerking komen voor een financiële vergoeding. Hierbij valt te denken aan andersoortige hulpmiddelen, therapieën, etc. Hiertoe kan een verzoek worden in gediend bij de stichting middels het aanvraagformulier. Hierbij gelden wel de overige eisen van de aanvraag. Betaling bijdrage De stichting draagt zorg voor een tijdige betaling van de financiële steun aan de diverse instanties. De financiële bijdrage zal te allen tijde en enkel en alleen worden betaald aan die partijen die door de stichting zijn aangewezen om het doel te bereiken, zoals reisbureaus, CDTC, etc. De financiële bijdrage zal nimmer aan de aanvrager zelf worden betaald.

 

8. Beëindiging De bijdrage wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager de afspraken met de stichting nakomt (en op de juiste manier). De stichting kan de overeenkomst / toezegging met en aan de aanvrager –geheel of gedeeltelijk– beëindigen en/of terug vorderen op de aanvrager indien er naar het oordeel van de stichting sprake is van (of een combinatie van), maar niet gelimiteerd, de onderstaande situaties:  wanneer de aanvrager zich in de breedste zin van het woord zich niet aan de gemaakte afspraken houdt;

 fraude, misleiding en misbruik in algemene zin;

 indien er faillissement, surseance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd door de aanvrager.

 

9. Informatieplicht Zodra zich enige wijziging voordoet in de door de aanvrager verstrekte informatie, dan stelt de aanvrager de stichting hiervan direct op de hoogte. Na het doorlopen van de CDTC-dolfijnentraining te Curaçao, levert de aanvrager binnen 2 maanden aan de stichting ter informatie een beschrijving en beeldmateriaal van de training. De stichting zal separaat opgeven aan de aanvrager welke informatie en beeldmateriaal er precies dient te worden geleverd. Reglement en voorwaarden stichting BYzonder / versie 1.0 2018 Pagina 6

 

10. Publiciteit De stichting heeft het recht om de naam van een persoon, een groep personen, een project, organisaties en bedrijven, activiteiten en de steun die zij hebben gegeven en/of ontvangen te vermelden en te gebruiken voor publicitaire, voorlichtings- en/of fondsenwervende activiteiten. Te denken valt aan o.a. persberichten, radio– en televisie-uitingen, activiteiten in het kader van fondsenwerving, campagnes, jaarverslag, nieuwsbrieven, social media, e.d. Iedere publiciteitsuiting van de betrokkenen zelf dient vooraf schriftelijke toestemming te hebben van de stichting.

 

11. Aansprakelijkheid De stichting, haar bestuursleden en derden die zich inzetten voor stichting erkennen geen enkele aansprakelijkheid. De aanvrager accepteert dat de stichting een inspanningsverplichting op zich neemt om middels haar financiële bijdrage een dolfijnentraining mogelijk te maken. De stichting heeft echter geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat de stichting niet aansprakelijk is wanneer een contractspartij de vlucht, de training of hotelovernachting annuleert of opschort. Uiteraard zal de stichting bij een onverhoopte annulering of opschorting zich inspannen om in overleg tot een passende oplossing te komen.

 

12. Annulering Indien de aanvrager de geplande en geboekte therapie (inclusief vlucht en accommodatie) moet annuleren dan is de aanvrager verplicht de reeds gemaakte kosten en/of betaalde facturen terug te betalen aan de stichting binnen 14 dagen na de annulering. De aanvrager dient de stichting per direct schriftelijk en telefonisch op de hoogte te stellen van de annulering. De aanvrager is zelf verplicht en verantwoordelijk voor het afsluiten van een annulerings- en aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

 

13. Wat regelt en beslist de stichting De stichting beslist het volgende in het kader van deze procedure:  Of de aanvraag in behandeling genomen wordt;

 Of aan de voorwaarden uit dit reglement voldaan is;

 Of aan de aanvrager een toezeggingsovereenkomst wordt voorgelegd;

 Bij welke maatschappij boekingen voor vlucht en hotel gedaan worden;

 

14. Onvoorziene gevallen In alle onvoorziene gevallen, beslist de stichting.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Stichting BYzonder.